Mere fokus på forskelle i menneskers livsbetingelser i sundhedspolitikken i Aalborg

 • Enhedslisten er enig i prioriteringen af bekæmpelse af ulighed i sundhed og for sikring af mental sundhed i Aalborg Kommunes sundhedspolitik, men mener, at der er brug for nye tiltag for at opnå resultater på disse områder, udtaler Per Clausen, gruppeformand for Enhedslisten i Aalborg Byråd.
 • Når det handler om bekæmpelse af ulighed i sundhed, mener vi, at der skal være langt mere fokus på de livsbetingelser og livsmuligheder, vi giver mennesker, end på deres egne valg. Vi bør tale om de livsvilkår og muligheder, vi giver borgerne, i stedet for at tale om livsstilssygdomme. Derfor bør der også gøres op med den tilgang, at den enkeltes sundhed starter med den enkelte borgers eget valg. De fattige “vælger” jo ikke, at være mere syge end andre. Den forebyggende sundhedsindsats starter med at skabe lige livsbetingelser og -muligheder, fortsætter Per Clausen.
 • Vi bør i langt større udstrækning fokusere på de forhold i samfundet, som fører til ulighed i sundhed og mistrivsel. Lighed i sundhed forudsætter en aktiv indsats for mere lighed i samfundet generelt set. Så længe man ikke erkender dette, forbliver resultaterne små og utilstrækkelige, siger Per Clausen.
 • I forhold til sikring af mental sundhed skal vi holde op med at se dette som et problem ved og for den enkelte borger. Der skal langt mere opmærksomhed på de strukturelle årsager til den manglende mentale sundhed, mener Per Clausen.
 • På begge disse områder har Aalborg Kommune en oplagt mulighed for at gøre en forskel gennem en indsats på tværs af forvaltningerne. Vi har nedenstående konkrete forslag, slutter Per Clausen
Enhedslisten foreslår følgende konkrete prioriteringer:
 1. Alle borgere, som modtager hjælp i hjemmene, skal have en medarbejder, som er ansvarlig for at koordinere og følge op på indsatsen i forhold til denne borger og dennes familie.
 2. Sundhed og muligheden for motion bør altid inddrages som et vigtigt parameter, når der udarbejdes lokalplaner, sådan at alle får gode muligheder for at få motion i tilknytning til deres bolig og arbejde.
 3. Mennesker får et dårligere helbred og et dårligere liv, hvis de i årevis er tvunget til at leve på et eksistensminimum i form af kontanthjælp. Derfor skal der igangsættes en systematisk indsats for at undgå dette og sikre en hurtig afklaring af borgerne, sådan at de enten får mulighed for at ende tilbage til arbejdsmarkedet, få en uddannelse eller blive visiteret til fleksjob eller førtidspension.
 4. Alle mennesker i Aalborg skal have reel mulighed for at benytte sig af byens motionsfaciliteter. Der kunne gives fri og gratis adgang for økonomisk dårligt stillede til de kommunale faciliteter og/eller man kunne give mulighed for at give motion på recept til udvalgte målgrupper.
 5. God og sund mad er helt afgørende for børns sundhed, Alle børn i Aalborg Kommune skal sikres adgang til mindst et sundt måltid hver dag i deres skole eller institution. I dag er der meget stor forskel på de tilbud, man får og kostens sundhedsmæssige kvaliteter er ofte tvivlsom.
 6. Det bør sikres at alle børn har reel mulighed for at deltage i idrætsaktiviteter i Aalborg. Det kan styrke både deres fysiske og mentale sundhed.
 7. Arbejdsmiljøet har helt afgørende betydning for menneskers sundhed. På Aalborg Kommunes arbejdspladser er der stor forskel på sygefravær og antallet af arbejdsskader. Der bør investeres i en særlig indsats i samarbejde med de faglige organisationer og medarbejderne for at forbedre forholdene. I forhold til de private virksomheder kan der etableres partnerskaber, som både fokuserer på at nedbringe sygefravær og arbejdsskader i disse.
 8. Aalborg Kommune skal kunne tilbyde rygestopkurser og misbrugsbehandling til borgerne, når de er motiverede for det og sikre, at der følges op på disse forløb efterfølgende.
 9. Aalborg Kommune skal i samarbejde med de faglige organisationer og medarbejderne have fokus på, hvordan man kan skabe et arbejdsmiljø, som giver gode muligheder for at sikre medarbejdernes mentale sundhed. Erfaringerne herfra kan indgå i etableringen af partnerskaber med private.
 10. Indsatsen i skoler, DUS’er og andre institutioner over for børn og unge for at give dem mulighed for at udvikle en god mental sundhed skal styrke og baseres på den viden, vi har om forklaringerne på dårlig mental tilstand. Aalborg Kommune skal involvere sig aktivt i udviklingen af mere viden på dette område.
Yderligere kommentarer:
Per Clausen
Tlf. 31675008