Tale ved 2. behandling af Aalborg Kommunes Budget 2021 – 2024

Det grønne område og klimaet – klimahandlingsplanen
Ved 1. behandlingen af budgettet understregede vi, at der var brug for at opnå klar forbedringer på det grønne område og på klimaområdet. Løsningen af klima- og miljøudfordringerne er for os helt afgørende.

Derfor har det været meget vigtigt for os, at der blev fundet penge til, at vi kan arbejde videre med en klimahandlingsplan, som sikrer, at Aalborg Kommune lever op til de nationale målsætninger og udarbejdelsen af et klimabudget, som kan sikre, at vi får lige så meget styr på vores klimapåvirkning, som vi har på vores brug af penge. Det er mindst lige så vigtigt.

Nu skal vi så til at implementere disse beslutninger og sikre, at de omsættes i konkrete resultater. Og al erfaring viser, at det først er her, det for alvor bliver svært. Det har vores venner i folketinget lært på den hårde måde. Men et første skridt har vi taget.

Vi tager da også i dette budget en række konkrete initiativer, som følger op på de klimatiltag, som var en del af de fremrykkede investeringer, som de gamle budgetforligspartier gennemfører i år.

I budgettet var der i forvejen en række klimatiltag og vores ønske om mere biodiversitet og natur blev også opfyldt. Omlægning af landbrugsjord til natur og mere grønt i byen er udtryk for et nybrud i Venstres politik, som vi kun kan hilse velkommen.

Transport – cykelstier – BRT-bus og Egholm-motorvejen
Også på cykelområdet kom der et løft – selv om der uden tvivl i de kommende år vil vise sig behov for at skaffe flere penge til dette område, hvis vi skal leve op til Aalborg Kommunes nye cykelpolitik. Heldigvis er det lykkedes at bruge muligheden for fremrykkede anlægsinvesteringer i 2020 til at etablere rigtig mange kilometer cykelbaner.

Disse initiativer skal der følges op på i de kommende år. Det handler blandt andet om at give cykler fortrinsret for biler en række steder.

Det er også positivt, at der arbejdes videre med en nord-syd gående +busforbindelse. Vi kan imidlertid ikke vente på denne med at skabe bedre fremkommelighed for busserne, så vi kan udgå forsinkelser. Derfor bliver nye tiltag, som kan give busserne fortrinsret udvalgte steder i forhold til bilerne, et vigtigt fokusområde for Enhedslisten de kommende år.

Set i lyset af den megen snak om Aalborg som en foregangskommune på klimaområdet, er det helt ubegribeligt for os, at et flertal i byrådet insisterer på at afsætte 30 millioner kroner om året til en motorvej hen over Egholm. De penge kunne vi have brugt til mange andre gode formål. Til gengæld er pengene jo til rådighed, når dette unødvendige, tåbelige og skadelige projekt endeligt opgives.

Velfærden – ældre – mennesker med handicap – børn og unge med udfordringer
Vi gjorde det også ved 1. behandlingen klart, at der skulle klare forbedringer på flere velfærdsområder til for at få os med i et budgetforlig. Også det lykkedes – selv om vi på flere områder står tilbage med uløste problemer.

På ældreområdet var der allerede i budgetforslaget sikret penge til flere ældre og flere plejehjem. Vi havde et ønske om flere penge til plejehjemmene med til forhandlingerne og et løft her blev en del af aftalen. Det ændrer ikke ved, at vi stadig skal have meget opmærksomhed på dette område for at sikre kvaliteten og gode forhold for de ældre.

I forhold til mennesker med handicap lykkedes det at skaffe 8 millioner oveni de 8 millioner, der var afsat i det oprindelige budget. Umiddelbart lyder det jo vældig fint, men sandheden er, at det næppe dækker behovet set i forhold til væksten i mennesker med handicap.

Derfor bliver det et område, vi kommer til at følge tæt i det kommende år.  Her bliver brug for investeringer i mere langsigtede løsninger. Derfor er det ærgerligt, at der ikke var tilslutning til vores forslag om at investere i bedre muligheder for, at mennesker med handicap kunne få øget støtte til at deltage i aktiviteter på og uden for botilbuddene.

I forhold til børn og unge med udfordringer var det positivt, at vi fandt penge til at bevare indsatsen på Løvbakken, at vi kunne fastholde 5 millioner til nye undervisningsformer i folkeskolen og at vi også fik afsat flere penge til udsatte børn og unge i familiegrupperne.

Udfordringen er imidlertid, at disse ekstra penge slet ikke dækker det øgede behov, fordi væksten i antallet af udsatte børn er så stort. Også dette område bliver vi derfor nødt til at bruge det kommende år til at se seriøst på.

Vi kan ikke leve med, at der er så mange børn og unge, som har massive udfordringer og problemer. Her er brug for holdbare løsninger.

2 – sprogede i folkeskolen
Rigtig skidt er det, at der gennemføres besparelser på 2-sprogsområdet i folkeskolen.

I forvejen har den ændring af organiseringen af dette område, som et flertal i byrådet vedtog i 2017 givet store udfordringer og der er desværre ingen tvivl om, at der i forvejen er børn, som ikke får den hjælp, de har brug for.

Området skal evalueres næste år og vi vil følge op på denne evaluering med ønsker om forbedringer og vi vil indtil da insistere på, at alle muligheder for at støtte disse børn skal udnyttes. De har jo præcis de samme rettigheder som andre børn til at få hjælp – også udover den støtte de får som tosprogede.

DUS – pædagoger i undervisningen – Ungdommens Uddannelsesvejledning
Besparelsen på DUS specialområdet er også bekymrende.

I det hele taget havde vi gerne set, at vi havde benyttet lejligheden til at give et løft på normeringerne på DUS-området. COVID 19 truer sammen med prisstigninger og lave normeringer med at undergrave den store tilslutning til DUS i Aalborg – og det er ærgerligt.

Til gengæld var det fint, at vi fik fjernet besparelsen på Ungdommens Uddannelsesvejledning. Set i lyset af de udfordringer de unge står over for ved uddannelsesvalget, ville det være et helt forkert sted at spare.

Særlig glad er vi for, at det lykkedes at vende et forslag om besparelser på pædagoger i undervisningen til et løft på området – set i sammenhæng med at vi i finansloven har skaffet penge til flere lærere i folkeskolen, giver dette samlet set et – hårdt tiltrængt – løft i folkeskolen.

Udsatte borgere og hjemløse – varmestuer – gadeteams og flere skæve boliger
Vi gjorde det ved 1. behandlingen af budgettet også klart, at vi ville have forbedringer for de særligt udsatte borgere og de hjemløse i vores kommune. Det lykkedes også – ikke helt i det omfang, vi havde ønsket, men vi er glade for flere penge til varmestuerne, gadeteams og at der nu kommer flere skæve boliger. Det er nødvendigt. De sociale udfordringer i vores kommune vokser og stiller nye og større krav til os.

Boliger, som kan betales – også af økonomisk dårligt stillede borgere, er en vigtig prioritering for os. Derfor var det vigtigt for os at få afsat midler til almene boliger. Her er vi slet ikke i mål med dette budget, men vi fik trods alt afsat midler i budgetoverslagsårene.

Kulturen – Huset – Historisk Museum – Kunsthal Nord – talentudvikling – Artcenter Spritten
På kulturområdet lå der allerede i budgetforslaget flere penge til Huset og igangsættelse af arbejdet med at sikre, at vi fremover kan få et tidssvarende historisk museum i Aalborg med udgangspunkt i den nuværende placering.  Beslutninger, der bygger videre på budgetforliget fra sidste år.

I budgetforhandlingerne fik vi afsat 0,7 millioner kroner til at understøtte talentudvikling og vækstlaget med udgangspunkt i Kunsthal Nord. Det giver nogle gode muligheder fremadrettet.

Der blev også afsat penge til Artcenter Spritten – her flyder de kommunale midler noget lettere – vi ser frem til en mere indholdsmæssig diskussion af, hvordan Artcenter Spritten kan skabe nye kunstneriske oplevelser, som også bliver tilgængelige for byens borgere – og også kan understøtte udviklingen af det kunstneriske miljø i Aalborg Kommune.

Prisstigninger i svømmehallerne – manglende logik
Det kan undre, at man i budgettet bruger penge på mere bevægelse i skolerne, mens man sætter priserne markant op på at benytte kommunens svømmehaller, men det er nok en beklagelig konsekvens af, at budgetprocessers egen logik – eller deltagernes mangel på logik.

Byudvikling i Vejgaard, Nørresundby og Vestbyen
Enhedslisten lægger meget vægt på, at der sker en udvikling i hele kommunen med aktiv inddragelse af borgerne. Derfor er vi meget glade for, at der i forhandlingerne blev fundet penge til byudvikling i Vejgaard, Nørresundby og Vestbyen.

Servicerammen brugt til bedre velfærd, grøn omstilling og hånden under kulturinstitutionerne
Sidst – men ikke mindst har vi lagt vægt på at hele servicerammen blev brugt til bedre velfærd og grøn omstilling – ikke gemt af vejen i buffere. I starten talte borgmesteren om en servicebuffer på op imod 50 millioner. Vi endte med 7,7 millioner, som er målrettet mod at holde hånden under de kulturinstitutioner, som formentlig også i 2021 vil lide under coronaens hærgen. Også et resultat som vi er glade for.

Der er stadig store udfordringer der ikke er løst – forliget løste noget, men ikke alt
Vi fremlagde vores forslag til budget offentligt forud for forhandlingerne. Alle kan derfor gå ind og se, hvad vi fik ud af forhandlingerne.

Det ser slet ikke så dårligt ud. Så derfor er jeg ikke utilfreds med vores resultater.

På den anden side er der også meget vi ikke kom igennem med og store udfordringer, som ikke er løst.

Så der er rigeligt at arbejde med i årene fremover.