Vigtige sejre for Enhedslisten på byrådsmøde – men også ærgerlige nederlag

Byrådsmødet den 10. februar gav vigtige indrømmelser til Enhedslisten på beskæftigelsesområdet, men når det kom til byplanlægning og politikken overfor de socialt udsatte holdt Socialdemokratiet fast i alliancen med byrådets borgerlige partier.

Beskæftigelsesplan med tydelige Enhedsliste-aftryk

I forhold til Beskæftigelsesplanen havde vi allerede i den indledende fase sammen med fagbevægelsen og A-kasserne været med til at sikre, at der fortsat skal fokuseres på uddannelse af ufaglærte og mennesker med korte uddannelser og at det skal sikres, at aktivering i praktik og støttede jobs sker inden for områder og i virksomheder, hvor det kan føre til varig beskæftigelse og at der skal være stor opmærksomhed på risikoen for, at de aktiverede fortrænger beskæftigede på almindelige vilkår.

Beskæftigelsesplanen

Til byrådsmødet havde vi udarbejdet en række ændringsforslag, som skulle fjerne planens ensidige fokusering på Aalborg Alliancen. Bl.a. var et af de to vigtigste mål i planen, at antallet af virksomheder i Aalborg Alliancen skulle hæves til 500.  Vi fik erstattet dette mål med, at et mål om, at flere virksomheder skulle inddrages i et forpligtende samarbejde med Jobcenteret og vi fik også fjernet eller nedtonet flere andre henvisninger til Aalborg Alliancen. Herudover fik vi præciseret, at det var et selvstændigt mål at sikre, at alle borgere, som var berettiget til det, skulle have førtidspension og at syge borgere skulle behandles med respekt for deres helbredstilstand. Hertil kom, at vi fik præciseret, at vejledning og kvalificering fortsat skulle anvendes, når det var relevant.

Aalborg Alliancen

Selve debatten blev præget af, at Venstre ikke ville stemme for Beskæftigelsesplanen, som de ikke fandt ville løse beskæftigelsesproblemerne i Aalborg Kommune. Det har de sådan set ret i. Det kræver investeringer i nye arbejdspladser og en langt større anvendelse af højtuddannet arbejdskraft i de nordjyske virksomheder. Venstre havde imidlertid ikke nogen konkrete forslag, som ville kunne løse denne udfordring. De pegede på straksaktivering af jobparate kontanthjælpsmodtagere og en sammenlægning af Beskæftigelsesforvaltningen med borgmesterens forvaltning. Vi pegede på muligheden for at bruge de kommunale forsyningsvirksomheder, Aalborg Havn og Reno-Nord i en offensiv erhvervspolitik, øget satsning på iværksættere – særligt højtuddannede og brug af dagpenge til at skabe kommunale dagpenge.

Se debatten her.

Brud på principper for parkering på Stigsborg

Byrådet skulle vedtage den første store lokalplan for Stigsborg-området på dette møde. Processen havde været lidt besynderlig, fordi forvaltningen i forbindelse med høringen havde udarbejdet en række ændringsforslag, som ikke stammede fra høringssvarene, men fra uformelle henvendelser fra Udviklingsselskabet og investorerne. Denne proces blev kritiseret af alle medlemmer af By- og Landskabsudvalget og behandlingen blev udsat. Det førte til, at der blev fundet tilfredsstillende løsninger på de fleste problemer, men tilbage stod en ændring, som ville betyde, at der blev etableret 50 parkeringspladser i stueetagen i bygningskroppen i to byggefelter til biler, som ellers skulle have været henvist til et nærliggende parkeringshus. Dette skete udelukkende på grund af et ønske fra den pågældende investor.

Parkeringskælder

Denne ændring foreslog vi fjernet, da vi mente, at den brød mod de tidligere vedtagne principper for placering af parkering på Stigsborg. Vores forslag blev afvist af de øvrige partier. Venstre synes, det var en god ide at placere parkeringspladser i bygningskroppene, hvis investorerne ønskede det. Den socialdemokratiske rådmand Hans Henrik Henriksen gav udtryk for, at han ikke forestillede sig, at der ville blive givet sådanne indrømmelser i forbindelse med andre byggeprojekter, men lige her bøjede han sig.

Se debatten her.

Enhedslisten accepterer højere byggeri på Østre Havn

Byrådsmødet bød også på en sag, hvor Enhedslisten accepterede en lokalplan, som tillod, at der blev bygget højere i Østre Havn end i den oprindelige lokalplan.

Lokalplan Østre-Havn

Årsagen til denne usædvanlige stillingtagen er, at den nye lokalplan sikrer et arkitektonisk mere varieret bygger og dermed lever op til Aalborg Kommunes højhuspolitik samt at der i forbindelse med vedtagelsen af denne plan sikres finansiering til Østre Havnepark. Investorerne er hermed med til at betale for fælles rekreative områder med offentlig adgang i bydelen.

Se debatten her.

Enhedslisten stemte imod diskrimination af fattige borgere

Alabu-bolig søgte om fortsat at kunne benytte sig af kombineret udlejning, som betyder, at mennesker på overførselsindkomster ikke kan få en bolig, i Grønneparken.

Grønneparken

Af begrundelsen fremgår det tydeligt, at en del af forklaringen på ansøgningen er, at de omfattende boligrenoveringer i Aalborg Øst har ført til, at flere økonomisk dårligt stillede borgere er blevet presset ud af disse områder og derfor søger mod Grønneparken. Vi afviser principielt at løse boligsociale problemer ved at diskriminere fattige borgere. Vi mener, at disse udfordringer bør løses med andre metoder gennem en fælles indsats fra alle boligselskaberne og Aalborg Kommune. Disse synspunkter var der en vis forståelse for hos socialdemokraterne, men alligevel blev ansøgningen imødekommet af byrådets øvrige partier.

Se debatten her.

Flertal fastholdt nedsættelse af rådighedsbeløb til økonomisk dårligt stillede

Enhedslisten havde bedt om at få beslutningen om at nedsætte rådighedsbeløbet for modtagere af førtidspension, kontanthjælp, integrationsydelse og uddannelseshjælp, som Beskæftigelsesudvalget havde taget på sit møde den 21. januar, taget op på byrådsmødet.

Rådighedsbeløb

Beskæftigelsesudvalget havde afvist et tilsvarende forslag i forhold til folkepensionisterne og vi håbede derfor på, at socialdemokraterne vil droppe deres støtte til dette forslag, som ikke mindst rammer borgere og familier på de såkaldte fattigdomsydelser (således får modtagere af integrationsydelse et særligt lavt rådighedsbeløb). Desværre afviste alle andre partier i byrådet vores forslag og tilslutte sig dermed i praksis de fattigdomsydelser, som både socialdemokrater og radikale ellers påstår de er modstandere af.

Se debatten her.

Fredning af Sohngårdsholmsparken vedtaget med forringelse

Alle var enige om, at støtte fredningen af Sohngårdsholmsparken og noget af den Gamle Golfbane.

Fredning af Sohngårdsholmparken

Vi havde gerne set hele den Gamle Golfbane fredet, men området ved Universitetsboulevarden har man besluttet skal bebygges. Vi protesterede imod, at man tog 1,5 hektar bøgeskov på den anden side af Universitetsboulevarden ud af redningen. Området var oprindelig taget med, fordi det visuelt og delvist økologisk hang sammen med resten af det fredede område. Venstre ville gerne have det ud for at bevare muligheden for at bygge et parkeringshus her og det valgte socialdemokraterne at acceptere.

Se debatten her.

Billige ungdomsboliger og perspektivrig efteruddannelse

Byrådet bød også på vedtagelsen af etableringen af ungdomsboliger i det gamle Park Hotel. Disse kommer til at koste mellem 2300 og 3000 kroner. Alt i alt en god løsning på den fortsatte anvendelse af denne gamle bygning.

Ungdomsboliger

Som konsekvens af budgetforliget blev det vedtaget at bruge en stor del af de såkaldte trepartsmidler til uddannelse af SOSU-assistenter og til et generelt uddannelsesmæssigt løft af ufaglærte. I modsætning til tidligere, hvor en stor del af disse midler er gået til lederuddannelse.

Treparts-midler

Per Clausen